fbpx
 • +48 12 307 02 66
 • biuro@jwrp.pl
 • ul. Podskale 18/19, 30-522 Kraków
28lis2015

Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacja ustawy prawo upadłościowe i naprawcze – nowe rozwiązania dla przedsiębiorców

Przypominamy, że już niedługo – 1 stycznia 2016 roku nastąpią  rewolucyjne zmiany, którymi objęto prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Pozwolą one na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i uniknięcie jego likwidacji.

Kancelaria Radców Prawnych z Krakowa – Krowodrzy analizuje praktyczne i prawne aspekty tych zmian.

prawo upadłościowe

 

Ustawa z 15 maja 2015 roku prawo restrukturyzacyjne wprowadza nowoczesne rozwiązania prawne, umożliwiające przedsiębiorcom przeprowadzenie skutecznej, a zarazem sprawnej restrukturyzacji ich firmy. Zachowanie przedsiębiorstwa przez dłużnika w wielu przypadkach jest znacznie korzystniejsze niż jego likwidacja. Chodzi tutaj w szczególności o możliwość dalszego zatrudniania pracowników, czy też ciągłość w realizowaniu zawartych kontraktów, co w konsekwencji przynosi pozytywne znaczenie nie tylko społeczne, ale i gospodarcze.

Prawo upadłościowe a restrukturyzacja

Dotychczas upadłość miała zdecydowanie pejoratywne znaczenie, nasuwając skojarzenia z  definitywnym końcem działalności dłużnika, jego bankructwem, a przede wszystkim niemożnością uzyskania przez wierzycieli swoich należności. Przedsiębiorcy rzadko decydowali się na postępowanie naprawcze, podobnie dużo rzadziej wybierali tryb upadłości z możliwością zawarcia układu, niż upadłość z likwidacją majątku.  Wnioski o upadłość likwidacyjną składane były najczęściej zbyt późno.

Wprowadzone zmiany zakładają oddzielenie postępowań restrukturyzacyjnych od stygmatyzujących postępowań, przewidzianych w ustawie prawo upadłościowe, co tym samym wiąże się z dokonaniem pewnych modyfikacji również na gruncie w/w ustawy.

Najważniejsze zmiany w ustawie prawo upadłościowe i naprawcze

Nowe brzmienie ustawy prawo upadłościowe i naprawcze nie narusza podstawowych założeń i zasad, na których opiera się obecnie funkcjonująca struktura postępowania upadłościowego. W dotychczasowym brzmieniu pozostaną cele postępowania upadłościowego, główne instytucje oraz zasadnicze elementy procedury. Natomiast, jako najważniejsze zmiany wskazać należy na:

 • wprowadzenie nowej definicji niewypłacalności,
 • wydłużenie terminu na zgłoszenie przez dłużnika wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości z 2 tygodni do 30 dni. Przy upadłości konsumenckiej dłużnik będzie mógł w dalszym ciągu tego dokonać w wybranym przez siebie czasie,
 • możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej również na formularzu,
 • ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej będzie także możliwe przez wierzyciela, jeżeli od dnia wykreślenia dłużnika z właściwego rejestru nie upłynął rok,
 • ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie mógł zgłosić wierzyciel wobec osoby fizycznej, która faktycznie prowadziła działalność gospodarczą, jednak nie dopełniła obowiązku wpisu do ewidencji, jeśli tylko od dnia zaprzestania prowadzenia przez nią działalności nie upłynął rok,
 • niemożności ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy w okresie od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego aż do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia,
 • pierwszeństwo rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego w przypadku równoczesnego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • modyfikację regulacji dotyczącej oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu tzw. ubóstwa masy oraz umożliwienie dłużnikowi sprzedaży jego przedsiębiorstwa lub części majątku w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego.

Powyższe regulacje wynikają z konieczności zapewnienia spójności pomiędzy postępowaniami restrukturyzacyjnymi i postępowaniem uregulowanym w ustawie prawo upadłościowe i naprawcze. Z tego względu część z nich zmierza do poprawy działania instytucji wskazanych w ustawie prawo upadłościowe i naprawcze, których funkcjonowanie okazało się jak do tej pory niezadowalające.

Restrukturyzacja zamiast upadłości – „Nowy start” dla przedsiębiorców

Nowe prawo ma za zadanie dokonać poprawy warunków skutecznej restrukturyzacji i szybkiej likwidacji. Stanowi to istotny element dla wzrostu i potencjału gospodarczego państwa. Wprowadzone regulacje zapewnią przedsiębiorcom, których zła sytuacja finansowa wynika z niekorzystnej zmiany warunków ekonomicznych, na skorzystanie z rozwiązań, które pozwolą im w dalszym ciągu utrzymać się na rynku.

Po wejściu w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne przedsiębiorca, który znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej, będzie mógł skorzystać z jednego z czterech rodzajów elastycznych procedur. Pierwsza – postępowanie o zatwierdzenie układu. Druga –  przyśpieszone postępowanie układowe. Trzecia – postępowania układowego. W końcu – postępowanie sanacyjne, zmierzające bezpośrednio do uzdrowienia jego kondycji, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony wierzycielom. Wskazane procedury mają zapewnić możliwość wyboru odpowiedniej formy restrukturyzacji indywidualnie dostosowanej do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Wybór ten nie jest wcale łatwy i wiąże się z różnego rodzaju konsekwencjami. Jeśli potrzebujesz porady prawnej w tym zakresie, nasza Kancelaria radcowska czeka na Twój kontakt.

Przygotowana likwidacja, czyli tzw. pre–pack

Niewypłacalni przedsiębiorcy w większości przypadków usuwani są z obrotu w drodze nieformalnej likwidacji. Niniejszy stan jest nie tylko niekorzystny dla wierzycieli. Jest ale również dla bezpieczeństwa obrotu, gdyż w takich przypadkach nie dochodzi do zastosowania chroniących ich mechanizmów prawa upadłościowego.

Szukając rozwiązania powyższego problemu, ustawodawca wprowadził nową procedurę.  Pomimo, iż będzie ona stanowić element prawa upadłościowego, to jednak jej znaczenie dla skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest równie istotne. Przygotowana likwidacja umożliwi bowiem dokonanie szybkiej sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego, jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa. Sprzedaż dokonana będzie na warunkach określonych w porozumieniu uprzednio zawartym pomiędzy dłużnikiem, wierzycielami, a nabywcą. Porozumienie dołącza się do wniosku o ogłoszenie upadłości. Zainicjowanie niniejszego procesu będzie polegać na złożeniu przez dłużnika wniosku do sądu w kwestii wyznaczenia syndyka. Następnie rolą syndyka, będzie nadzorowanie negocjacji prowadzonych pomiędzy dłużnikiem, jego wierzycielami a potencjalnymi nabywcami przedsiębiorstwa. Porozumienie osiągnięte w wyniku negocjacji, po uzyskaniu aprobaty syndyka, umożliwi dłużnikowi złożenie do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości.

W ramach przedstawionej procedury, będzie zatem możliwe szybkie przejęcie majątku upadłego przez nabywcę już w momencie ogłoszenia upadłości. Pozwoli to na zachowanie ciągłości działania niewypłacalnego przedsiębiorstwa. Jednocześnie umożliwi także jego korzystniejszą sprzedaż.

Nowe prawo ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Jak już zostało wspomniane będzie miało istotne znaczenie dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Bowiem zgodnie z założeniem ustawodawcy ma umożliwić  firmom skorzystanie z nowych, bardziej efektywnych mechanizmów dających im możliwość pozostania w dalszym ciągu na rynku.

Nasi radcowie prawni i prawnicy oferują doradztwo w zakresie postępowania restrukturyzacyjnego oraz procedur przewidzianych w ustawie prawo upadłościowe i naprawcze. Zapraszamy do kontaktu wszystkich przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej i zainteresowanych podjęciem kroków prawnych zmierzających do jej poprawy.

Login to your Account