fbpx
  • +48 12 307 02 66
  • biuro@jwrp.pl
  • ul. Podskale 18/19, 30-522 Kraków
16paź2020

Prawo budowlane zmiany 2020. Pozwolenie na budowę – zwolnienia.

19 września 2020 r. weszły w życie zmiany w ustawie Prawo budowlane. Nowelizacja miała uczynić bardziej przejrzystym proces inwestycji budowlanych. Jedną ze zmian, które zdecydował się wprowadzić ustawodawca było przyjęcie przepisu zawierającego zamknięty katalog budów oraz robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zwolnienia od wymogu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – przed i po nowelizacji.

W stanie prawnym przed nowelizacjąprzepisy zawierające wyłączenia od obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę były rozproszone po całej ustawie i znajdowały się w różnych miejscach. Obecnie aby dowiedzieć się czy budowa danego obiektu wymaga od inwestora uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, wystarczy zapoznać się z art. 29 ustawy Prawo budowlane, który zawiera szczegółowe regulacje w tej kwestii.

Pozwolenie na budowę – kiedy nie będzie potrzebne.

Należy podkreślić, że ustawodawca wprowadzając art. 29 ustawy prawo budowlane nie poprzestał na usystematyzowaniu przypadków, kiedy pozwolenie na budowę czy zgłoszenie będzie konieczne bądź nie. Nowelizacja w stosunku do niektórych obiektów rozszerzyła lub ograniczyła wymagania formalne w procesie inwestycyjnym. Przykładowo, obecnie realizacja podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych wymaga dodatkowo zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, co na mocy uprzedniego stanu prawnego nie było wymagane. Z kolei roboty budowlane w postaci instalacji gazowych wewnętrznych i zewnętrznych użytkowanego budynku dziś wymagają tylko zgłoszenia. Przed zmianą istniał obowiązek w stosunku do tych robów obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Brak wymogu uzyskania decyzji pozwolenie na budowę – nowe wyłączenia.

Wprowadzono nowe przypadki zwolnień od wymogu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę czy obowiązku jej zgłoszenia. Przykładowo będzie to budowa i przebudowa:

  • urządzeń melioracji wodnych,
  • bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie,
  • przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 mkw.

Pozwolenie na budowę zawsze potrzebne.

Katalogu zwolnień z art. 29 ust. 1-4 Prawa budowlanego nie stosujemy zasadniczo w trzech przypadkach, w których to ustawodawca z góry narzucił obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Są to:

  • przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (art. 29 ust. 6 Prawo budowlane),
  • przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 17-19 (ar. 29 ust. 6 Prawo budowlane),
  • roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków (art. 29 ust. 7 Prawo budowlane).

Natomiast roboty budowlane wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymagają zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, nawet jeśli wykonywany obiekt jest wyłączony z realizacji tego obowiązku na mocy katalogu zwolnień (art. 29 ust. 7 Prawo budowlane).

JWRP prawo budowlane

Login to your Account