fbpx
  • +48 12 307 02 66
  • biuro@jwrp.pl
  • ul. Podskale 18/19, 30-522 Kraków
23mar2015

Pozwolenie na budowę – planowane zmiany

W zeszłym miesiącu Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. Nowe uregulowania, za wyjątkiem art. 1 pkt 34 wejdą w życie po upływie trzech miesięcy od momentu ogłoszenia. Przed projektem jeszcze Senat i podpis prezydenta, jednak można się spodziewać, że jesienią czekają nas istotne zmiany, obejmujące m.in. pozwolenie na budowę.
Prawnik z krakowskiej kancelarii radcowskiej omawia nadchodzące zmiany.

stockvault-occupational-safety-equipment135245

Uzasadnienie zmian.

Jak zostało stwierdzone w uzasadnieniu do projektu uchwalonego aktu obecnie obowiązująca ustawa Prawo budowlane „jest regulacją, która w niewystarczającym stopniu spełnia swoją podstawową funkcję, jaką jest stworzenie przejrzystych ram prawnych dla procesu inwestycyjnego w budownictwie. Ustawa ta powoduje liczne rozbieżności w praktyce jej stosowania. Utrudnienia związane z inwestowaniem w Polsce sygnalizowane są przez uczestników tego procesu, takich jak przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz branżowe stowarzyszenia i organizacje zawodowe. Uczestnicy procesu inwestycyjnego w budownictwie wskazują m.in. na to, że proces ten charakteryzuje się zbyt wieloma rozbudowanymi procedurami, a ponadto jest nadmiernie czasochłonny.”

Prawo budowlane – co się zmieni?

W związku z powyższym wprowadzono zmiany, które mają w znaczący sposób „złagodzić” restrykcyjne przepisy. W pierwszej kolejności należy wskazać na zniesienie obowiązku uzyskania decyzji pozwolenie na budowę w stosunku do niektórych obiektów budowlanych, dla których taki wymóg jest przewidziany w dotychczasowym stanie prawnym. Przedmiotowe rozwiązanie będzie polegać na tym, iż do określonych kategorii budynków, do budowy których trzeba obecnie uzyskać ostateczne pozwolenie na budowę, w myśl nowo prowadzonych przepisów zostanie zaktualizowany obowiązek polegający jedynie na dokonaniu jej zgłoszenia.

Kiedy zgłoszenie, kiedy pozwolenie na budowę?

Przedstawione rozwiązanie znajdzie zastosowanie do m.in. wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Chodzi o budynki, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Możliwe będzie zastosowanie tego rozwiązania także do wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35 m2, jak również wolnostojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2.

Pozwolenie na budowę, ale bez oświadczeń.

Ponadto, znacznym ułatwieniem w stosunku do obecnie panujących regulacji jest rezygnacja z obowiązku dołączania do projektu budowlanego (niezbędnego przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę) oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła oraz gazu, a także o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i możliwości dostępu do drogi publicznej.

Podsumowanie.

Nowe przepisy nie weszły jeszcze w życie i nie można odnieść się do ich praktycznego zastosowania. Przyszłe zmiany prawnicy z naszej kancelarii oceniają jednak pozytywnie, gdyż otwierają one możliwość znaczącego usprawnienia procesu budowlanego.

Ogólny informator na temat uzyskania decyzji pozwolenie na budowę w Krakowie przygotowany przez radcę prawnego znajdziesz w tym artykule.

 

Uzyskanie pozwolenia na budowę – oferta Kancelarii Witas-Chłopek, Ludwikowska.

Zapraszamy do kontaktu inwestorów indywidualnych oraz deweloperów. Oferuje kompleksową pomoc w przygotowaniu wniosku o pozwolenie na budowę oraz procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Kontakt w sprawach związanych procesem inwestycyjnym – radca prawny Agnieszka Ludwikowska, agnieszka.ludwikowska@jwrp.pl.

 

 

Login to your Account