fbpx
  • +48 12 307 02 66
  • biuro@jwrp.pl
  • ul. Podskale 18/19, 30-522 Kraków
20mar2015

Pozwolenie na budowę. Pomoc prawna Kraków i okolice.

Zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, aby uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę inwestor musi legitymować się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  Według definicji zawartej w Prawie budowlanym przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Zachęcamy do lektury tego krótkiego przewodnika – informatora przygotowanego przez radcę prawnego w naszej kancelarii.

8gg2ne_utcm-ng

Pozwolenie na budowę

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów zasadą jest, iż roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji  (pozwolenie na budowę). Wyjątki od tej zasady zawierają art. 29-31 Prawa budowlanego. Zwolnienie zamierzeń inwestycyjnych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę nie oznacza jednak automatycznie zwolnienia ich całkowicie spod regulacji prawa budowlanego. W większości przypadków zwolnienie to wiąże się bezpośrednio z obowiązkiem dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (zasadniczo jest nim starosta).

Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane – warunek konieczny wniosku o pozwolenie na budowę

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane stanowi obligatoryjny załącznik zarówno każdego wniosku o pozwolenie na budowę. Dotyczy to także każdego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Forma oświadczenia nie jest dowolna. Jego oficjalny wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę .

W oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, obok danych inwestora oraz oznaczenia nieruchomości, na której planowana jest inwestycja, inwestor musi wskazać dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (np. numer księgi wieczystej, aktu notarialnego lub zgodę właściciela nieruchomości), ale przedkładanie tych dokumentów nie jest konieczne. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dotyczyć musi wszystkich działek, na których planowana jest inwestycja.

Uzupełnianie wniosku o pozwolenie na budowę

Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę bez załączenia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane skutkować będzie wezwaniem inwestora do uzupełnienia wniosku. Inwestor może dokonać uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku o pozwolenie na budowę we wskazanym wyżej terminie, spowoduje pozostawienie go bez rozpoznania. W przypadku zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych bez załącznika obejmującego oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, właściwy organ wyda postanowienie o uzupełnieniu złożonych dokumentów w wyznaczonym terminie. Nieuzupełnienie zgłoszenia w terminie skutkować będzie wniesieniem przez organ sprzeciwu w stosunku do zgłoszonych robót.

Pełnomocnik do złożenia oświadczenia.

Inwestor nie musi występować w postępowaniu o pozwolenie na budowę osobiście. Może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jego osobistego działania. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dlatego pełnomocnictwo udzielone firmie jest nieważne. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego w formie pisemnej, do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnictwa udziela przedsiębiorca wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, które potwierdzają umocowanie osób działających w imieniu przedsiębiorcy. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Złożenie wniosku przez pełnomocnika bez dołączenia pisemnego pełnomocnictwa uzasadnia wezwanie wnoszącego do uzupełnienia braku w terminie 7 dni. Wezwanie powinno zawierać pouczenie, że nieuzupełnienie braku w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Ustanowienie pełnomocnika w postępowaniu ma ten skutek, że organ administracji publicznej ma obowiązek zapewnić mu czynny udział w postępowaniu i doręczyć decyzję. Nie oznacza to jednak, że na pełnomocnika przechodzą prawa lub obowiązki wynikające z prawa materialnego. Adresatem praw i obowiązków wynikających z decyzji może być wyłącznie inwestor.

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawie z zakresu administracji publicznej podlega opłacie skarbowej. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu. Od obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny: małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo, którym udzielane jest pełnomocnictwo.

Odpowiedzialność za treść oświadczenia.

Należy pamiętać, iż oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny [Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.]. Przepis ten statuuje odpowiedzialność karną za przestępstwa polegające na złożeniu fałszywego oświadczenia, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 3 lat. Odpowiedzialność karna nie jest jedyną konsekwencją złożenia fałszywego oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, bowiem sytuacja taka stanowi podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego w trybie określonym w art. 145 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. [t.j. Dz.U. z 2013 r. poz 267 z późn. zm], co może prowadzić do uchylenia wydanej już decyzji.

Uwaga – artykuł zawierający aktualizację przygotowany przez prawników naszej kancelarii możecie Państwo przeczytać tutaj. 

Wszystkich zainteresowanych pomocą indywidualną w uzyskaniu pozwolenia na budowę nasi radcowie prawni zachęcają do kontaktu mailowego, telefonicznego, za pośrednictwem czatu lub do odwiedzin w naszej kancelarii w Krakowie.

 

 

Login to your Account