fbpx
  • +48 12 307 02 66
  • biuro@jwrp.pl
  • ul. Podskale 18/19, 30-522 Kraków
4lut2016

Pozew o alimenty na dziecko. Jak napisać dobry pozew?

Pozew o alimenty, co warto o nim wiedzieć i na co zwrócić uwagę aby dobrze go napisać?

Czy warto korzystać ze wzoru, kiedy każda sytuacja może być inna?

Z chwilą przyjścia dziecka na świat rodzice zobowiązani są do dostarczania dziecku środków utrzymania i wychowania. Obowiązek ten powstaje niezależnie od faktu, czy dziecko pochodzi z małżeństwa, czy też ze związku pozamałżeńskiego. Alimenty to regularne, obligatoryjne świadczenie należne dziecku od swoich rodziców. Wynikające ze spoczywającego na nich obowiązku w przedmiocie dostarczania dziecku środków utrzymania i wychowania. Obowiązek alimentacji trwa tak długo, jak długo dziecko nie zdobędzie, stosownie do swoich uzdolnień i predyspozycji, kwalifikacji zawodowych, czyli do momentu usamodzielnienia się. Ustanie obowiązku alimentacyjnego jest niezależnie od osiągniętego wieku. Obowiązek alimentacyjny może więc istnieć nadal, mimo osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości.

pozew o alimenty

Pozew o alimenty

Obowiązek alimentacyjny może być spełniany dobrowolnie lub ustalony przez sąd.

Pozew o alimenty może złożyć sam uprawniony lub – gdy dziecko jest małoletnie – również działający w jego imieniu rodzic.

Pozew o alimenty uprawniony może złożyć w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania osoby zobowiązanej. Może jednak również złożyć go do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Ponadto, strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych jest zwolniona od ponoszenia kosztów sądowych, z tytułu wytoczonego w tym przedmiocie powództwa.

Uzasadnienie wysokości żądanej kwoty powinno nawiązywać do usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych i majątkowych każdego z rodziców.

Oceniając możliwości zarobkowe i majątkowe rodziców należy wskazać, czy pracują, ile zarabiają, czy jest to praca na cały etat. Wskazuje się także, czy praca zarobkowa wyczerpuje w całości możliwości zarobkowe rodziców. Jeśli są jakieś inne, choćby sporadyczne dochody, należy wskazać wartość i źródła dodatkowego zarobkowania.

Podkreślenia wymaga, iż przytaczając w pozwie wymienione powyżej okoliczności faktyczne należy dołączyć, celem ich potwierdzenia wymagane dokumenty. Tytułem przykładu wskazujemy, iż przygotowując pozew o alimenty w załączeniu należy przedstawić zupełny akt urodzenia dziecka, a jeśli dziecko pochodzi z małżeństwa, to akt małżeństwa i odpis skrócony urodzenia dziecka. Ponadto, wszelkie paragony, rachunki, potwierdzające wysokość wydatków ponoszonych na zaspokojenie potrzeb dziecka. Jeśli nie można tego udokumentować, koszty utrzymania dziecka mogą w ramach dowodu z zeznań świadków, potwierdzić osoby z kręgu rodziny, czy znajomych.

Odpowiednie udokumentowanie pozwu jest trudne, wymaga dużej organizacji, a także fachowej wiedzy. Jeśli szukają Państwo pomocy profesjonalnego prawnika w tym zakresie, Kancelaria Radców Prawnych w Krakowie – Krowodrzy zachęca do kontaktu.

Forma alimentów

Spoczywający na rodzicach obowiązek alimentacyjny może przybrać zarówno formę wyrażoną w określonej kwocie pieniężnej, jak i formę osobistych starań rodzica w przedmiocie wychowania dziecka. W związku z powyższym, jeśli rodzice nie wychowują dziecka wspólnie, wówczas jedno z nich może realizować przedmiotowy obowiązek, dostarczając dziecku środków niezbędnych do zapewnienia dziecku mieszkania, wyżywienia, odzieży, pomocy naukowych, wypoczynku, czy też rozrywek kulturalnych, a drugi, pod którego pieczą dziecko pozostaje może wykonywać wskazany obowiązek, czyniąc osobiste starania w kwestii prawidłowego rozwoju fizycznego i umysłowego dziecka.

Osobiste starania polegają na osobistej pracy wychowawczej pielęgnowaniu dziecka, sprawowaniu nad nim nadzoru, przygotowywaniu posiłków, pomocy w odrabianiu lekcji. Osobiste starania rodzica są nie mniej ważne od dostarczania dziecku materialnych środków utrzymania i wychowania. Tytułem przykładu można wskazać, iż matka wychowująca roczne dziecko, przebywająca na urlopie wychowawczym w całości realizuje spoczywający na niej obowiązek alimentacyjny. Czyni bowiem osobiste starania o wychowanie i utrzymanie dziecka. Z tej to przyczyny ciężar obowiązku świadczenia pieniężnego przechodzi wówczas w całości na drugiego rodzica – ojca dziecka.

Wysokość alimentów

Wysokość alimentów zależy po pierwsze od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, a po drugie od możliwości zarobkowych i majątkowych każdego z rodziców. Pierwsza z wymienionych przesłanek obejmuje szeroko rozumiane potrzeby dziecka. Nie tylko więc te elementarne, polegające na zapewnieniu dziecku minimum egzystencji, ale również o stworzenie dziecku normalnych, prawidłowych warunków bytowania, odpowiadających jego wiekowi, stanowi zdrowia, poziomowi uzdolnień oraz innym okolicznościom konkretnej sprawy, o ile dziecko nie jest w stanie zaspokoić swych potrzeb własnymi siłami.

W odniesieniu natomiast przesłanki możliwości zarobkowych rodzic powinien, zgodnie z ukształtowaną od wielu lat w tej kwestii linią orzeczniczą, w pełni wykorzystywać swe siły, kwalifikacje i uzdolnienia, w celu uzyskiwania dochodów niezbędnych do zaspokojenia potrzeb dziecka. Jeżeli zobowiązany rodzic w sposób zawiniony unika pracy lub otrzymywania wynagrodzenia stosownego do jego możliwości, sąd zasądzi alimenty odnosząc się do zarobków, jakie rodzic osiągnąłby, gdyby podjął stosowne zatrudnienie.

Podsumowując, rodzice są zobowiązani uiszczać na dziecko alimenty aż do momentu, kiedy będzie ono w stanie utrzymać się samodzielnie. Jeśli rodzice nie realizują spoczywającego na nich zobowiązania, wówczas uprawniony może wystąpić do sądu z żądaniem zasądzenia należnego mu od rodziców roszczenia alimentacyjnego, korzystając w tym zakresie z określonego przepisami uprzywilejowania. Przygotowując pozew o alimenty, w razie trudności z tym związanych, warto skonsultować się z profesjonalistą, który pomoże w jego sporządzeniu.

Login to your Account