fbpx
  • +48 12 307 02 66
  • biuro@jwrp.pl
  • ul. Podskale 18/19, 30-522 Kraków
14sty2016

Odwołanie do KIO w przypadku przegranego przetargu.

Niekorzystne rozstrzygnięcie przetargu przez zamawiającego niekoniecznie oznacza utratę zamówienia publicznego. Wykonawca nie zgadzający się z wyborem oferty najkorzystniejszej może wykorzystać środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie prawo zamówień publicznych. Środkiem takim jest odwołanie do KIO od rozstrzygnięcia zamawiającego. Radca prawny – specjalista z dziedziny zamówień publicznych podpowiada jak skutecznie skorzystać z tego odwołania.

Odwołanie do KIO przy przegranym przetargu

 

Kiedy można złożyć odwołanie do KIO

Odwołanie od decyzji zamawiającego co do rozstrzygnięcia przetargu można złożyć co do każdej decyzji zamawiającego, jeśli wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne.

W takich przetargach wykonawca może kwestionować zarówno wynik przetargu, bez względu na sposób oceny jego oferty, jak i wszystkie czynności podejmowane przez zamawiającego w toku postępowania. Wykonawca może odwołać się np. od skierowania do niego wezwania w sprawie wyjaśnień treści oferty w zakresie rażąco niskiej ceny, czy od treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamówienia Publiczne / Oferta Kancelarii

Prowadzimy sprawy dotyczące zamówień publicznych w całej Polsce. Prosimy o kontakt z kancelarią w przypadku pytań. Pełna oferta na stronie Zamówienia Publiczne. Radca prawny Justyna Witas tel. 12 307 02 66.

Kontakt

Zakres czynności podlegających odwołaniu jest natomiast ograniczony przy przetargu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych i przysługuje od następujących czynności zamawiającego:

  • wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
  • opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
  • wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  • odrzucenia oferty odwołującego.

W konsekwencji wykonawca w przypadku zamówień o mniejszej wartości może odwołać się od wyniku przetargu tylko wtedy, kiedy jego oferta została odrzucona albo w razie wykluczenia wykonawcy z postępowania. Nie może natomiast poprzez złożenie odwołania do KIO kwestionować wyboru konkurencyjnej oferty. Nie oznacza to jednak, że wykonawca pozbawiony jest całkowicie możliwości działania.

Informacja do zamawiającego zamiast odwołania do KIO

W przypadku kiedy wykonawcy nie przysługuje odwołanie do KIO, może zwrócić się do Zamawiającego z informacją o niezgodnej z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Zasadność takiego zawiadomienia jest oceniana przez zamawiającego. W przypadku uznania argumentów wskazanych w zawiadomieniu, zamawiający może powtórzyć kwestionowaną czynność (czyli np. ponownie rozstrzygnąć przetarg) albo dokonać czynności zaniechanej (np. odrzucić wadliwą ofertę konkurenta).  Procedura jest w całości zależna od decyzji zamawiającego.
Z doświadczenia naszej Kancelarii Prawnej wynika jednak, iż wielokrotnie pomaga ona wykonawcom uzyskać oczekiwane rozstrzygnięcie przetargu.

Termin na wniesienie odwołania do KIO

Termin na wniesienie odwołania jest uzależniony od przedmiotu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego wartości. Wynosić może od 5 do 15 dni. Co ważne, o dacie złożenia odwołania do KIO w terminie rozstrzyga data doręczenia dokumentu KIO w sposób tradycyjny lub w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

Odwołanie złożone w placówce pocztowej operatora publicznego nie jest uznawane za wniesione w terminie.

Posiedzenie i rozprawa przed KIO.

Krajowa Izba Odwoławcza sprawnie rozpoznaje odwołania. Na wyznaczenie rozprawy KIO ma 15 dni. Zasadą jest, że sprawa jest rozstrzygana na jednym posiedzeniu. Dlatego też warto – decydując się na złożenie odwołania – zapewnić sobie wsparcie profesjonalnego pełnomocnika. Błąd lub zaniechanie popełnione w czasie rozprawy może kosztować bardzo wiele. Nasi radcowie prawni mają duże doświadczenie w postępowaniach przez KIO i zapewniają najlepszą ochronę Twoich interesów.

Szanse na wygraną w KIO

W roku 2015 spośród wszystkich wniesionych do KIO odwołań z powodu braków formalnych lub wycofania odwołania przez wykonawcę albo uwzględnienia zarzutów przez zamawiającego nie zostało merytorycznie rozpoznanych 42%.

Spośród tych, które były procedowane przed KIO  uwzględniono 22% odwołań a oddalono 36%.

Powyższe statystyki pozwalają stwierdzić, że złożenie odwołania daje realną szansę na zmienienie wyniku przetargu. Kwestią zasadniczą jest jednak przygotowanie odwołania przy wsparciu profesjonalisty mającego doświadczenie w tym obszarze. Dlatego też, jeśli zainteresował Cię temat, planujesz odwołanie i chciałbyś dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu – nasza Kancelaria Prawna specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.

Więcej informacji na temat Krajowej Izby Odwoławczej znaleźć można na stronie internetowej KIO.

 

Login to your Account