fbpx
  • +48 12 307 02 66
  • biuro@jwrp.pl
  • ul. Podskale 18/19, 30-522 Kraków
7paź2015

Odpowiedzialność prokurenta

Nowelizacja ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2015 r. przyniosła wiele innowacyjnych zmian, które pociągnęły ze sobą również konieczność modyfikacji niektórych przepisów zawartych w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Część zmian weszła w życie z dniem nowelizacji, natomiast pozostałe zaczną obowiązywać dopiero w nowym roku, dokładnie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

Zapoznaj się z krótkim informatorem dotyczącym tych zmian, przygotowanym przez Kancelarię Prawną w Krakowie – Krowodrzy.

_u-x3_fyxfi-tim-gouw

 

Odpowiedzialność prokurenta – rozszerzenie zakresu obowiązków

Od 1 stycznia 2016 roku w kręgu osób zobowiązanych do złożenia wniosku o upadłość w sytuacji, gdy spółka spełni przesłanki, znajdzie się również prokurent.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 21 Prawa upadłościowego i naprawczego, jeżeli dłużnikiem jest np. jedna ze spółek kapitałowych obowiązek złożenia wniosku o upadłość spoczywa na każdym, komu na podstawie: ustawy, umowy spółki lub statutu przysługuje prawo do prowadzenia spraw dłużnika i jego reprezentowania, samodzielnie, czy też łącznie z innymi osobami. Zatem na prokurencie, będą spoczywać nowe obowiązki, których niedopełnienie może być źródłem odpowiedzialności prokurenta.

Niniejsze obowiązki będą dotyczyły odpowiedzialności prokurenta za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości – wierzycielowi. Pod tym terminem należy rozumieć zarówno sama spółkę, jak i jej udziałowców.

Odpowiedzialność prokurenta będzie uzależniona od udowodnienia przez podmiot poszkodowany winy prokurenta oraz od wysokości szkody powstałej w wyniku jego zaniedbań. Ustawodawca jednak przewidział  możliwość uwolnienia się przez prokurenta od przedmiotowej odpowiedzialności, poprzez wykazanie przez niego braku winy.

Ponadto ustawodawca przyjął domniemanie, że szkoda wyrządzona wierzycielowi (w tym spółce czy jej udziałowcom) obejmuje wysokość niezaspokojonej wierzytelności przysługującej wierzycielowi wobec dłużnika.

Podsumowując, na gruncie prawa upadłościowego i naprawczego, wprowadzona zmiana z całą pewnością jest bardzo istotna w stosunku do prokurenta. Zrównuje go bowiem w zakresie odpowiedzialności za szkodę wobec wierzycieli z członkami zarządu. W dotychczasowym stanie prawnym ponosili oni wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu.

Odpowiedzialność prokurenta – zmiany w zakresie KRS

W związku z tym, powstała konieczność wzmocnienia pozycji prokurentów tak, aby mieli oni wpływ na zakres ponoszonej przez nich odpowiedzialności. W tym celu ustawodawca wprowadził już w styczniu bieżącego roku nowe postanowienia w ustawie  z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, odnoszące się do konieczności uzyskania zgody prokurentów na powierzenie im przez przedsiębiorców pełnienia przedmiotowych funkcji. Warto zaznaczyć, iż dla niniejszej zgody nie jest wymagana żadna szczególna forma, wystarczającym jest udzielenie jej w zwykłej formie pisemnej.

Do art. 19a ustawy o KRS dodano ust 5, z którego wynika, że do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć zgodę tych osób na ich powołanie.

Jednocześnie ustawodawca przewidział pewne wyjątki, które dotyczą złożenia przedmiotowego wniosku przez osobę, która go podpisała, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego dana osobę lub w umowie spółki.

Dotychczas, udzielenie prokury stanowiło czynność prawną jednostronną o charakterze upoważniającym, tym samym dla udzielenia prokury nie było konieczne, ani jej przyjęcie przez prokurenta, ani też wyrażanie przez niego zgody na udzielenie prokury.

Brak obowiązku składania wzoru podpisów członków zarządu i prokurentów

W wyniku wspomnianej nowelizacji ustawy KSH całkowicie zniesiony został obowiązek składania do akt rejestrowych wzorów podpisów osób uprawnionych do reprezentacji. Dotyczy to oczywiście także ustanowionych prokurentów. Powyższa zmiana obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r. Natomiast w jej miejsce ustawodawca wprowadził w art. 19a ust. 5  ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o KRS wymóg dołączania do wniosku o wpis do rejestru osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów zgody, każdej z tych osób na ich powołanie z jednoczesnym zastrzeżeniem, że obowiązek ten nie dotyczy przypadków, gdy wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi, albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.

Nowość – ustanowienie prokurenta na podstawie wzorca

Nowe postanowienia w KSH dotyczą również art. 41, do którego dodano § 3 i 4. Pozwalają one na podjęcie uchwały wspólników o ustanowieniu prokury przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Możliwość taka została jednak ograniczona tylko i wyłącznie do spółek, których umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i nie została zmieniona w sposób tradycyjny.

Podjęcie uchwały w systemie teleinformatycznym wymaga jej podpisania przez wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo przy wykorzystaniu profilu zaufanego ePUAP. Uchwała podjęta w takiej formie jest równoznaczna w skutkach  z uchwałą wyrażoną w formie pisemnej.

Uchwała o ustanowieniu prokury stanowi czynność o charakterze wewnętrznym. Stąd też nie ma podstaw, aby sąd rejestrowy wymagał dołączania do wniosku o wpis prokurenta uchwały wspólników o ustanowieniu prokury. To samo tyczy się w przypadku spółek kapitałowych uchwały zarządu. Jednocześnie podnosi się, że samo przedłożenie uchwały o ustanowieniu prokurenta nie może stanowić podstawy do dokonania wpisu prokury do rejestru. Do udzielenia prokury, jako czynności prawnej jednostronnej wymagane jest złożenie oświadczenia woli spółki zgodnie z zasadami reprezentacji.

Wprowadzone do art. 41 KSH zmiany, zwłaszcza w zakresie wymogów, co do jej formy, wskazują na to, że podstawą wpisu do rejestru prokury ustanowionej na podstawie wzorca uchwały będzie właśnie uchwała wspólników mających prawo do prowadzenia spraw spółki. Sprowadza się to do zasadniczego odejścia od dotychczasowej regulacji w zakresie ustanawiania prokurenta w spółkach.

Podsumowanie

W obecnym stanie prawnym mamy, więc do czynienia z dwoma wariantami ustanowienia i udzielenia prokury. Pierwszy- tradycyjny, w którym uchwała o ustanowieniu prokurenta podejmowana jest w oparciu o art. 41 § 1 KSH, a udzielenie prokury następuje zgodnie z zasadami reprezentacji spółki, oraz drugi-elektroniczny, ograniczony tylko do spółek formularzowych, który wymaga podjęcia uchwały przy wykorzystaniu wzorca, a której forma jest równoważna z formą pisemną.

Jeśli wahasz się, z której formy skorzystać – skontaktuj się z Kancelarią Prawną Witas-Chłopek, Ludwikowska. Nasi radcowie prawini pomogą Ci podjąć najlepsze decyzje dotyczące organizacji prawnej Twojej spółki.

Wniosek o wpis prokurenta ustanowionego na podstawie wzorca uchwały

Wniosek o wpis prokury ustanowionej na podstawie wzorca uchwały w spółce formularzowej powinien zostać złożony w systemie teleinformatycznym. Szczegółowe zasady złożenia wniosku reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących spółek, których umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 65) wydane na podstawie art. 19 ust. 7 KRS. Wspomnieć przy tym warto, iż zgodnie z art. 8 ustawy z  dnia 28 listopada 2014 r. ustanowienie prokury przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym możliwe jest wyłącznie dla podmiotu niewpisanego dotychczas do rejestru i podlega zgłoszeniu do rejestru wraz z pierwszym wnioskiem o wpis.

 

 

Login to your Account