fbpx
 • +48 12 307 02 66
 • biuro@jwrp.pl
 • ul. Podskale 18/19, 30-522 Kraków

Cele fundacji:

 • Wspieranie przedsiębiorców i twórców w zakresie wiedzy prawnej.
 • Upowszechnianie wiedzy prawnej w społeczeństwie.
 • Propagowanie uczciwości i zasad fair play w biznesie.
 • Ułatwianie przedsiębiorcom z sektora MSP wejścia na rynek zamówień publicznych.
 • Promowanie zdalnych form współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i klientami, i zdalnych form zatrudnienia.
 • Propagowanie idei samorządności oraz partnerstwa społecznego.
 • Propagowanie równości szans grup społecznych.
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji w życiu społecznym.
 • Promocja mediacji jako formy rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami.
 • Stwarzanie warunków do rozwoju osobistego obywateli.

 

Fundacja realizuje cel, poprzez:

 • Wspieranie start-upów, początkujących przedsiębiorców i organizacji społecznych rozwijających działalność.
 • Propagowanie społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedsiębiorców.
 • Organizowanie e-learningu, szkoleń, konferencji, sympozjów, debat, dyskusji i innych form edukacji.
 • Prowadzenie akcji społecznych i informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w Internecie.
 • Prowadzenie blogów tematycznych poświęconych prawu.
 • Konsultacje online.
 • Pomoc społeczną.
 • Doradztwo osobom niepełnosprawnym i rodzinom osób niepełnosprawnych.
 • Prowadzenie prawniczych blogów tematycznych adresowanych do beneficjentów Fundacji.
 • Działalność wydawniczą, w tym szczególnie wydawanie oraz rozprowadzanie książek, gazet, folderów, broszur lub czasopism.
 • Prowadzenie i organizacja działalności dobroczynnej.
 • Działalność w Internecie, w tym szczególnie tworzenie i prowadzenie stron WWW, portali, wortali lub list dyskusyjnych.
 • Współpracę z osobami oraz z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami i organizacjami w zakresie objętym celami Fundacji.
 • Podejmowanie współpracy z organami administracji państwowej, samorządowej, w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji.
 • Działalność badawczą.
 • Porady eksperckie i analizy.
 • Gromadzenie środków materialnych i finansowych pozwalających na realizację celów fundacji.
 

Fundacja Arete

Działalność pro bono oraz edukacyjna

 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
 • Mentor Grupa Trenerska Kraków
 • WSZiB Kraków
 • MISTIA Kraków
 • Mamo PRacuj Portal
 • Fundacja Verba

Login to your Account