fbpx
  • +48 12 307 02 66
  • biuro@jwrp.pl
  • ul. Józefitów 3, 30-039 Kraków
24Maj2015

Wszystko o alimentach – cz. 1

Alimenty względem dziecka

Tematem tej części artykułu przygotowanego przez naszych radców prawnych są alimenty względem dziecka. W kolejnym artykule nasza kancelaria skupia się na obowiązku alimentacyjnym wobec współmałżonka.

d9ifdsa1hia-danielle-macinnes

Wysokość alimentów.

Powszechnie wiadomo, że rodzice są zobowiązani do łożenia na utrzymanie swoich dzieci. Obowiązek alimentacyjny wobec dzieci wyprzedza obowiązek alimentacyjny względem wstępnych, tzn. że jeśli dana osoba jest zobowiązana wspierać materialnie swoje dzieci oraz np. rodzica, w pierwszej kolejności powinna łożyć na utrzymanie dziecka. Wysokość alimentów ma odpowiadać dwóm zmiennym: możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego oraz usprawiedliwionym potrzebom dziecka.

Ta pierwsza przesłanka nie zawsze będzie oznaczała dokładnie wysokość uzyskiwanych dochodów, czy posiadanego majątku. Szczególnym przypadkiem jest bowiem, gdy rodzic uprawniony nie wykazuje zatrudnienia, ani dochodów lub wykazuje dochody niższe, niż powinien był uzyskiwać biorąc pod uwagę jego wiek, wykształcenie i kwalifikacje. Wówczas Sąd uwzględni nie wykazywane dochody, a zarobkowe możliwości zobowiązanego. Cechą charakterystyczną polskiego prawa rodzinnego jest szeroki zakres swobody sądu przy orzekaniu o obowiązku alimentacyjnym. Stąd orzeczenia w sprawach alimentów mogą się istotnie różnić w podobnych sprawach. Ważnym jest więc, aby zadbać o należytą reprezentację w toku sprawy o alimenty. Jeśli są Państwo zainteresowani pomocą doświadczonych prawników zapraszamy do kontaktu lub odwiedzin w naszej kancelarii w Krakowie.

Czas trwania obowiązku alimentacyjnego.

Istnieje wiele powszechnych mitów na ten temat. Częstym błędem w myśleniu o alimentach jest przyjmowanie, że obowiązek ich opłacania automatycznie wygasa z chwilą uzyskania przez dziecko pełnoletności lub też że w razie kiedy dziecko decyduje się na studia, rodzic w każdym przypadku musi łożyć na studia.

Tymczasem to nie wiek dziecka przesądza o istnieniu bądź nieistnieniu obowiązku alimentacyjnego. Przesłanką tą są możliwości dziecka do samodzielnego utrzymania się lub okoliczność uzyskiwania dochodów z jego majątku. Jeśli pełnoletnie dziecko podejmuje studia w trybie dziennym, rodzice nadal zobowiązani są do jego alimentacji.  Nie ma przy tym znaczenia, czy dziecko ma wyuczony zawód i czy zdaniem rodziców mogłoby już pracować. Nieco inaczej sytuacja kształtuje się w przypadku studiów zaocznych. W orzecznictwie coraz częściej przyjmuje się, że takie studia można godzić z pracą zawodową, która pozwala na zmniejszenie wysokości alimentów lub nawet ich zniesienie.  Nie jest to jednak reguła, ponieważ obowiązek alimentacyjny jest pochodną obowiązku „troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka”, a więc również  troszczenia się o należytą edukację dziecka.

Postępowanie w przedmiocie zniesienia obowiązku alimentacyjnego lub zmiany wysokości alimentów.

Chociaż bardzo często wysokość żądanych alimentów jest jedną z głównych osi sporu sądowego pomiędzy rodzicami dziecka, to strony mogą porozumieć się także poza salą sądową. Rodzaj, zakres i wysokość świadczenia alimentacyjnego można ustalić w zwykłej pisemnej umowie. Co więcej, strony mogą mogą ustnie uzgodnić zasady opłacania alimentów. Możliwe jest także zawarcie  ugody przed mediatorem, czy wreszcie – w postępowaniu sądowym. W praktyce jeśli strony dojdą do porozumienia co do wysokości alimentów, pozwala to na szybsze ich egzekwowanie. Z doświadczenia naszej Kancelarii w tego typu sprawach – pozytywnie wpływa to także na relacje pomiędzy zobowiązanym rodzicem, a dziećmi.

Jeśli osoba zobowiązana uiszcza już alimenty, jednak z różnych powodów (np. utrata źródła dochodu, osiągnięcie pełnoletności przez dziecko, zwiększenie potrzeb dziecka) ich wysokość powinna zostać zmieniona, może złożyć w sądzie rodzinnym wniosek o zmianę wysokości alimentów. Można także wytoczyć sprawę o całkowite zniesienia obowiązku alimentacyjnego.

Postanowienie o zabezpieczeniu – alimenty „tymczasowe”.

Wbrew pozorom okoliczność przeciągania się sprawy o alimenty nie zawsze wstrzymuje obowiązek ich zapłaty. Po pierwsze sąd ustala w swoim wyroku od jakiej daty należne są alimenty i może to ustalić „wstecz”. Po drugie powszechną praktyką jest wydawanie „postanowień o zabezpieczeniu”, w których sąd ustala wysokość alimentów, jakie powinny być uiszczane przez zobowiązanego aż do ustalenia ostatecznie wysokości alimentów w toku sprawy. Sąd ustala wysokość alimentów „tymczasowych” najczęściej na poziomie niższym niż wnioskowany, jednak pozwalającym na zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka. Na postanowienie o zabezpieczeniu można się zażalić. Równocześnie jednak już nieprawomocne postanowienie o zabezpieczeniu może być podstawą dla wszczęcia i prowadzenia egzekucji komorniczej. Jeżeli chcielibyście Państwo uzyskać szczegółową poradę w swojej sprawie lub jesteście zaintersowani pomocą radcy prawnego – nasza Kancelaria prawna zaprasza do kontaktu.

Skutki unikania płacenia alimentów.

Rodzic, który uchyla się od płacenia alimentów, naraża się na daleko idące skutki. Po pierwsze – na egzekucję komorniczą należnych zobowiązań. Jednak co ważniejsze uporczywe uchylanie się od alimentacji stanowi również przestępstwo stypizowane w polskim kodeksie karnym. Zgodnie z art. 209 uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego na osobie zobowiązanej obowiązku alimentacyjnego stanowi występek zagrożony karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat. Niestety w/w przepis kodeksu karnego jest często nadużywany przez rodziców, którzy nie mogą dojść do porozumienia w sprawie alimentów, czy innych kwestii związanych z władzą rodzicielską. Dlatego dobrze być świadomym istnienia takiej regulacji.

Wszystkich zainteresowanych indywidualną pomocą w sprawach związanych z obowiązkiem alimentacyjnym zapraszamy do kontaktu. Nasza Kancelaria Radców Prawnych w Krakowie – Krowodrzy ma bogate doświadczenie w prawie rodzinnym i dobrze zadba o Twój słuszny interes.

Login to your Account